Henvisnings årsager

Tilskud til psykologbehandling - hvornår?

Det er mit håb, at du finder svar på nogle af dine spørgsmål samt information. Der ydes tilskud til psykologbehandling når nedennævnte forhold i overenskomsten mellem Dansk Psykologforening og Danske Regioner er opfyldt. De første 9 henvisningsårsager kan samles under overskriften kriser. De to sidste adskilles i depression og angst/OCD. Der ydes tilskud til 12 samtaler hos autoriseret psykolog. Der er dog mulighed for op til 24 samtaler ved henvisningsårsag 10 og 11.

Først en gennemgang af de 11 henvisningsårsager. Derefter lidt uddybende forklaring.

01. Røveri-, volds- og voldtægtsofre

Der er tale om personer der har været udsat for røveri, vold eller voldtægt(sforsøg). Personer der er indirekte ofre for røveri, vold eller voldtægt(sforsøg) og ligeledes omfattet. Personer der involverer sig som hjælpere eller i forbindelse med hændelsen udsættes for en trussel er ligeledes omfattet af overenskomsten.

Fysiske vold, men også psykisk vold er omfattet af overenskomsten. Omfanget af volden er ikke afgørende men derimod om denne bringer personen i krise.

Vold i familien er omfattet af overenskomsten dog ikke hvis den kan betragtes som et element i et fast livsmønster.

Personer udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg er omfattet af overenskomsten, der skal ikke fortolkes snævert.

Ikke omfattet af overenskomsten er personer der overværer episoden som vidne eller tilskuer.

02. Trafik- og ulykkesofre

Personer der er direkte eller indirekte involveret i en trafikulykke eller andre former for ulykker på arbejdet, i hjemmet eller i det offentlige rum er omfattet af overenskomsten. Der tages ikke hensyn til hvem der er årsag til ulykken.

03. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer

Ægtefælle/samler, søskende, børn, stedforældre og halvsøskende vil være omfattet. Svigerforældre og familie længere ude vil ikke være omfattet med mindre de er vedkommendes eneste familie.

Alvorlig psykisk syg beskriver en tilstand, der har afgørende betydning for den pågældendes adfærd og relationer til omverden. Der ses således på følgerne af sygdommen, de faktiske omstændigheder og den konkrete følge af sygdommen og ikke på selve sygdommen.

04. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

Ud over sygdomme der straks invaliderer personen er der tale om sygdomme, hvor det, at diagnosen stilles, bringer den pågældende i en krise. Det kan for eksempel være tale om cancer, AIDS, blodpropper, leddegigt, lige såvel som de fysiske meget invaliderende sygdomme som sclerose, muskelsvind osv.

05. Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

Ægtefælle/samler, søskende, børn, stedforældre og halvsøskende vil være omfattet. Svigerforældre og familie længere ude vil ikke være omfattet med mindre de er vedkommendes eneste familie.

06. Pårørende ved dødsfald

Ægtefælle/samlever, søskende, børn, stedforældre og halvsøskende er omfattet af overenskomsten.

07. Personer, der har forsøgt selvmord

Personen der har forsøgt at tage sit eget liv er berettiget til psykologhjælp efter overenskomsten.

08. Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge

Psykologhjælp efter overenskomsten ydes forud for indgrebet, når anmodningen er fremsendt til abortsamrådet.

09. Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb

Er den seksuelle krænkelse sket inden personens fyldte 18. år vil der kunne ske henvisning til psykologhjælp efter overenskomsten hele livet.

10. Personer med let til moderat depression fra 18 år

Diagnosen depression stilles ud fra en lægefagligt diagnostisk udredning herunder en psykometrisk test. Funktionsevnen skal være nedsat i lettere til moderat grad grundet depressionen.

11. Personer der lider af let til moderat angst, herunder OCD, i aldersgruppen 18 til 38 år

Diagnosen angst eller OCD stilles ud fra en lægefagligt diagnostisk udredning herunder en psykometrisk test. Lægen skal have diagnosticeret personen med en af nedennævnte diagnoser (ICD 10 – klassifikation):

  • F40.0 Agorafobi – fobisk angst for at færdes alene (med og uden panikangst)
  • F40.1 Socialfobi – fobisk angst i sociale situationer
  • F41.0 Panikangst (moderat og svær)
  • F41.1 Generaliseret angst
  • F41.2 Lettere angst – depressionstilstand
  • F41.3 Anden blandet angsttilstand
  • F41.8 Andre angsttilstande
  • F41.9 Angsttilstand, uspecificeret
  • F42 Obsessiv-kompulsiv tilstand

Funktionsevnen skal være nedsat i lettere til moderat grad grundet angsttilstanden.